Od czego zacząć budowę domu

Pomysł

Wszystko zaczyna się od pomysłu. Pomysł na inwestycję, pomysł na lokalizację. Aby urzeczywistnić ideę zamierzenia budowalnego Inwestor zobowiązany jest do zorganizowania procesu budowlanego, a w szczególności do zapewnienia: opracowania projektu budowlanego, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nasza pracownia pomoże przejść przez każdy etap procesu budowalnego.
Etap I – zgromadzenie niezbędnych dokumentów
Aby zespół projektowy mógłby przystąpić do prac projektowych, niezbędne będzie dostarczenie przez Inwestora materiałów wyjściowych i wytycznych zależnych od specyfiki i przeznaczenia budynku.

Lista niezbędnych dokumentów

 • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w przypadku braku MPZP Decyzja o Warunkach Zabudowy (WZ)
  gdzie? – miejscowy Urząd Gminy/Miasta
 • Mapa do celów projektowych skala 1:500
  gdzie? – wykonanie mapy do celów projektowych należy zlecić lokalnemu geodecie
 • Akt własności: aktu notarialny lub wypis z księgi wieczystej (kserokopia)
 • Uproszczony wypis z rejestru gruntów
  gdzie? – Starostwo Powiatowe / Urząd Miasta wydział Geodezji
 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej (jeśli istnieje)
  gdzie? – u zarządcy sieci wodociągowej
 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (jeśli istnieje)
  gdzie? – u zarządcy sieci kanalizacji sanitarnej
 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (jeśli istnieje)
  gdzie? – u zarządcy sieci gazowej
 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci energii elektrycznej
  gdzie? – u zarządcy sieci energii elektrycznej
 • Warunki techniczne wykonania zjazdu z drogi publicznej: gminnej / powiatowej / wojewódzkiej / krajowej lub pismo o zapewnieniu obsługi komunikacyjnej w przypadku istniejącego zjazdu
  gdzie? – u zarządcy drogi>
 • Decyzja/informacja dotycząca trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
  gdzie? – w trakcie trwania prac projektowych

Pobierz checklistę wymaganych dokumantów

Etap II – opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
Budowa obiektu budowlanego podlega procedurze ściśle określonej w ustawie Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 28.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. Dlatego też przed rozpoczęciem budowy budynku jednym z obowiązków Inwestora jest zapewnienie opracowania projektu budowlanego. Nasz zespół projektowy na zlecenie Inwestora kompleksowo wykona projekt budowlany który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. W naszym zakresie jest zapewnienie niezbędnych uzgodnień i opinii. W celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę należy złożyć do Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta wniosek o pozwolenie na budowę, oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z czterema egzemplarzami projektu budowlanego.
Etap III – rozpoczęcie budowy
Po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na budowę przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W tym celu niezbędne jest ustanowienie Kierownika Budowy (oraz Inspektora jeśli został nałożony obowiązek w decyzji pozwolenia na budowę). Nasz zespół tworzą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, które mogą pełnić funkcję kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego.
Etap IV – oddanie do użytku budynku
Do użytkowania obiektu budowlanego na którego wymagane jest pozwolenia na budowę albo zgłoszenie budowy można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, lub po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Poznaj architektów którzy pomogą wybudować Twój wymarzony dom

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystaniu z naszego serwisu.
Zapoznaj się z naszą polityką cookies.